Žádosti

velikost textu
+

Pravidla pro podání žádosti do Domova Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb

V případě osobní návštěvy Vám doporučujeme se na termínu předem domluvit se sociální pracovnicí, a to telefonicky nebo emailem.

Příjem a evidenci žádostí zajišťují sociální pracovnice Lucie Pourová, Dis., tel.: 606 705 805, email: pourova@dpsr.cz a Bc. Hana Riegerová, tel.: 734 728 467, e-mail: riegerova@dpsr.cz.

Pro přijetí do Domova je třeba podat Žádost o poskytnutí sociální služby. Součástí Žádosti ( pouze pro informaci žadatele, není nutno tisknout) je sazebník platných úhrad a poučení, které se týká zpracování a ochrany osobních údajů/Zásady ochrany osobních údajů/. Jako nepovinnou přílohu lze doložit Vyjádření lékaře na předepsaném formuláři potvrzené praktickým či ošetřujícím lékařem zájemce o službu.

Žádost o poskytnutí sociální služby lze získat:

 • osobně v Domově,
 • na webových stránkách Domova (viz Dokumenty),
 • na požádání lze odeslat poštou či e-mailem.

Žádost musí být řádně vyplněna (pokud zájemce o službu při vyplňování žádosti něčemu nerozumí, sociální pracovnice Domova mu pomůže žádost vyplnit) a vlastnoručně podepsána zájemcem o službu, který o přijetí žádá.

 • V případě omezení svéprávnosti podepisuje žádost opatrovník jmenovaný soudem (rozsudek nutno doložit).
 • V případě neschopnosti podpisu ze zdravotních důvodů zájemce o službu, je nutné, aby bylo doloženo písemné vyjádření lékaře nebo jen lékařem tento stav písemně stvrzen.

Žádost lze do Domova doručit:

 • osobně v pracovní dny v pracovní dny v době od 7.00 do 15.30 hodin sociální pracovnici,
 • zasláním poštou na adresu Domova,
 • ponecháním v obálce na recepci ( viz provozní doba recepce )

Po přijetí je vždy žádost zapsána do přijaté pošty Domova a předána kromě lékařského vyjádření sociální pracovnici, která evidenci žádostí zajišťuje. Lékařské vyjádření je předáno vrchní sestře nebo vedoucí sociálně zdravotního úseku. V případě, že po zkontrolování žádosti sociální pracovnice dojde ke zjištění, že v žádosti chybí důležité údaje, je zájemce o službu kontaktován (telefonicky, písemně) a vyzván, aby údaje doplnil. Písemné potvrzení o přijetí žádosti se nevydává, pouze na požádání lze kopii obstarat razítkem a podpisem sociální pracovnice.

Postup zpracování žádosti - sociální šetření a vyhodnocení

Sociální šetření

Po doručení žádosti proběhne, většinou po telefonické dohodě, sociální šetření v místě aktuálního pobytu zájemce o službu. O součinnost při sociálním šetření písemně žádáme:

 • obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušného dle trvalého pobytu, v případě, že se jedná o zájemce o službu s bydlištěm v jiném kraji nebo v městě vzdáleném od Domova,
 • sociální pracovníky nemocničních či sociálních zařízení v případě, že je takové zařízení vzdálené od Domova.

Sociální šetření provádí sociální pracovnice zpravidla v přítomnosti vedoucí sociálně zdravotního úseku nebo vrchní sestry.

Smyslem sociálního šetření je zhodnotit zejména nepříznivou sociální situaci, ve které se zájemce o službu nachází, jeho soběstačnost a samostatnost při denních činnostech. Pozorováním a rozhovorem sociální pracovnice zjišťuje jeho schopnosti, potřeby, podrobnosti o zdravotním stavu, zájem o nabízenou službu, očekávání a přání, kontakty s okolím atd. Zájemci jsou předány informace o službách, které Domov poskytuje.

Sociálního šetření se mohou zúčastnit i jiné osoby, zejména ze strany rodinných příslušníků, pokud si tak zájemce přeje.

Vyhodnocení žádosti

Po provedeném sociálním šetření je žádost vyhodnocena( podle doporučených hodnotících kritérií naléhavosti přijetí přijatých k 1. 9. 2009 Radou Středočeského kraje v Usnesení č. 088-30/2009/RK) a následně je rozhodnuto o zařazení či nezařazení do seznamu žadatelů. Podstatné je zjištění sociální situace zájemce, jeho zdravotního stavu, zejména pak míra závislosti na pomoci druhé osoby, a v neposlední řadě krajská příslušnost.

Pravidla pro přijetí nového uživatele

Při rozhodování o přijetí nového uživatele z řad žadatelů se vychází z:

 • aktuálně volného místa

Přihlížíme k prostorovým dispozicím volného pokoje, kde se lůžko nachází. V případě 2L nebo 3L pokojů i k chování a charakteru možných spolubydlících, tak aby lůžko vyhovovalo potřebám konkrétního žadatele. Znamená to tedy, že na 1L pokoj nebude přijat žadatel, který je imobilní, a to z důvodu, že personál nemá na takovém pokoji prostor pro zajištění potřebné péče (málo místa pro manipulaci s uživatelem).

 • z míry naléhavosti přijetí vycházející z bodového hodnocení žadatele (dle doporučeného systému bodového hodnocení žadatelů vydaného zřizovatelem), kde zhodnocujeme:
  • sociální situaci - přihlížíme k důvodům a naléhavosti konkrétní žádosti; možnosti zajištění péče v přirozeném prostředí žadatele a možnosti péče do budoucna (zohledňujeme rodinnou situaci - zda je rodina schopna se o klienta sama postarat; jedná-li se o osamělého žadatele; zajištění formou terénní péče je pro žadatele již nedostačující; posuzujeme vhodnost současného bydlení pro běžný život žadatele (např. míru bezbariérovosti),
  • zdravotní situaci (posuzujeme míru potřebnosti, která se odvíjí od zdravotního stavu; zdravotní i psychický stav již neumožnuje vést samostatný život),
  • krajskou příslušnost žadatele.

Pro přijetí NEPŘIHLÍŽÍME k výši přiznaného příspěvku na péči, k příjmu ani k věku žadatele.

V případě, že žadatel nabídnuté volné místo odmítne, žádost nadále zůstává v evidenci, případně je provedena změna bodového hodnocení na základě nově zjištěných skutečností.

Pro účely uzavření smlouvy o poskytnutí služby podle § 91 odst. 4, zákona o sociálních službách vyžadujeme LÉKAŘSKÝ POSUDEK ( viz Dokumenty ) v souladu s § 41 písm. g) zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění. Lékařský posudek lze uplatnit pro účely, pro které byl vydán, do 90 dnů ode dne jeho vydání (§ 44 odst. 5 zákona č. 373/2011 Sb.). Starší posudek nelze akceptovat.

Lékařský posudek slouží především jako podklad pro možnost využití zdravotních důvodů pro odmítnutí podle § 91 odst. 3 písm. c) zákona o sociálních službách.

Seznam žádostí

Žadatelům a jejich blízkým osobám je doporučováno v průběhu evidence informovat (telefonicky nebo písemně) o změnách zdravotního stavu nebo jiných skutečností mající vliv na přijetí do domova seniorů (např. změna kontaktních údajů, přijetí do jiného zařízení sociálních služeb, zhoršení sociální či zdravotní situace nebo naopak, úmrtí žadatele, aj..)

Zpravidla 1x ročně jsou žadatelé zařazeni v seznamu žádostí písemně nebo telefonicky vyzváni k provedení aktualizace své žádosti. Sociální pracovnice o všech jednáních či nových skutečnostech (osobní návštěva, písemný i telefonický kontakt) pořizují zápis. V případě změny stavu žadatele, při aktualizaci nových skutečností, dojde k bodovému přehodnocení žádosti a přezkoumání stupně naléhavosti.

Nedojde-li k aktualizaci žádosti ze strany žadatele (nereaguje na písemné výzvy a telefonicky je nedostupný), bude žádost vedena v evidenci žádostí maximálně po dobu 5 let od posledního kontaktu se žadatelem, a poté bude vyřazena z evidence.

Žádost je možné ze seznamu vyřadit:
a) zemře-li žadatel
b) na vlastní žádost žadatele
c) na žádost osoby blízké

Sdělení je možné předat telefonicky nebo písemně k rukám sociální pracovnice. V případě bodu b) c) je žadatel o vyřazení žádosti ze seznamu žadatelů informován dopisem či emailem, projeví-li zájem.

Virtuální prohlídka