Žádosti

velikost textu
+

Pravidla pro podání žádosti do Domova Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb

Příjem a evidenci žádostí zajišťují sociální pracovnice Lucie Háčková, Dis., tel.: 602 532 290, e-mail: hackova@dpsr.cz a
Bc. Hana Riegerová, tel.: 734 728 467, e-mail: riegerova@dpsr.cz

 • Pro přijetí do domova seniorů je třeba podat Žádost o poskytnutí sociální služby, jejíž součástí je Lékařské vyjádření. Žádost musí být řádně vyplněna a vlastnoručně podepsána zájemcem, který o přijetí žádá. V případě omezení svéprávnosti podepisuje žádost opatrovník jmenovaný soudem. Lékařské vyjádření musí být pak potvrzeno praktickým či ošetřujícím lékařem zájemce.
 • Formulář žádosti si můžete vytisknout na konci tohoto textu, vyzvednout osobně u sociálních pracovnic nebo v recepci Domova.
 • Vyplněnou žádost můžete:
  • předat osobně v pracovní dny v době od 7.00 do 15.30 hodin sociálním pracovnicím,
  • zaslat poštou na adresu Domova,
  • ponechat v obálce v recepci.

V případě osobní návštěvy Vám doporučujeme se na termínu předem domluvit se sociální pracovnicí,a to telefonicky nebo emailem.

 • Po doručení žádosti proběhne, většinou po telefonické dohodě, sociální šetření v místě aktuálního pobytu zájemce o službu. O součinnost při sociálním šetření písemně žádáme:
  • obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušného dle trvalého pobytu, v případě, že se jedná o zájemce o službu s bydlištěm v jiném kraji nebo v městě vzdáleném od Domova,
  • sociální pracovníky nemocničních či sociálních zařízení v případě, že je takové zařízení vzdálené od Domova.
 • Sociální šetření provádí sociální pracovnice v přítomnosti vedoucí sociálně zdravotního úseku nebo vrchní sestry. Smyslem sociálního šetření je zhodnotit zejména nepříznivou sociální situaci, ve které se zájemce o službu nachází, jeho soběstačnost a samostatnost při denních činnostech. Pozorováním a rozhovorem sociální pracovnice zjišťuje jeho schopnosti, potřeby, podrobnosti o zdravotním stavu, zájem o nabízenou službu, očekávání a přání, kontakty s okolím atd. Zájemci jsou předány informace o službách, které Domov poskytuje. Sociálního šetření se mohou zúčastnit i jiné osoby, zejména ze strany rodinných příslušníků, pokud si tak zájemce přeje.
 • Po provedeném sociálním šetření je žádost vyhodnocena(podle doporučených hodnotících kritérií naléhavosti přijetí přijatých k 1. 9. 2009 Radou Středočeského kraje v Usnesení č. 088-30/2009/RK) a následně je rozhodnuto o zařazení či nezařazení do seznamu žadatelů. Podstatné je zjištění sociální situace zájemce, jeho zdravotního stavu, zejména pak míra závislosti na pomoci druhé osoby, a v neposlední řadě krajská příslušnost.
 • Sociální pracovnice následně informuje zájemce o službu, zda existují nebo neexistují překážky pro přijetí. Zájemce je do 15 dnů po uskutečnění sociálního šetření písemně vyrozuměn Sdělením o zařazení či nezařazení do seznamu žadatelů.
 • V případě zamítnutí žádosti je poskytnuto základní nebo odborné poradenství týkající se dalšího možného sociálního řešení zájemce. Včetně využívání možnosti nahlédnutí, od roku 2009, do evidence volných míst u poskytovatelů pobytových sociálních služeb v rámci Středočeského kraje, které zřizuje Středočeský kraj (viz. Ostatní-databáze volných míst).

V průběhu evidence se doporučuje informovat o změnách zdravotního stavu žadatele nebo jiných skutečností mající vliv na přijetí do domova seniorů. 1x ročně jsou žadatelé zařazeni v seznamu žádostí písemně vyzváni k provedení aktualizace své žádosti.

ŽÁDOST o poskytnutí sociální služby.doc
Nepovinné údaje k žádosti o poskytnutí sociální služby.doc

Pravidla pro odmítnutí zájemce o sociální službu

Podle § 91, z. č. 108/2006 Sb, o sociálních službách, v platném znění může poskytovatel sociálních služeb odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud:

 • neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby, tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis, nebo
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Zájemci, kterému nemůžeme vyhovět z výše uvedených důvodů, poskytneme v rámci základního sociálně právního poradenství příslušné informace o jiných vhodných možnostech pro řešení jeho situace.

Pravidla pro přijetí nového uživatele do Domova Na Zátiší Rakovník, poskytovatele sociálních služeb

Při rozhodování o přijetí nového uživatele z řad žadatelů se vychází z:

 • aktuálně volného místa

Přihlížíme k prostorovým dispozicím volného pokoje, kde se lůžko nachází. V případě 2L nebo 3L pokojů i k chování a charakteru možných spolubydlících, tak aby lůžko vyhovovalo potřebám konkrétního žadatele. Znamená to tedy, že na 1L pokoj nebude přijat žadatel, který je imobilní, a to z důvodu, že personál nemá na takovém pokoji prostor pro zajištění potřebné péče (málo místa pro manipulaci s uživatelem).

 • z míry naléhavosti přijetí vycházející z bodového hodnocení žadatele(dle doporučeného systému bodového hodnotícení žadatelů vydaného zřizovatelem), kde zhodnocujeme:
  • sociální situaci - přihlížíme k důvodům a naléhavosti konkrétní žádosti; možnosti zajištění péče v přirozeném prostředí žadatele a možnosti péče do budoucna (zohledňujeme rodinnou situaci - zda je rodina schopna se o klienta sama postarat; jedná-li se o osamělého žadatele; zajištění formou terénní péče je pro žadatele již nedostačující; posuzujeme vhodnost současného bydlení pro běžný život žadatele( např.míru bezbarierovosti),
  • zdravotní situaci (posuzujeme míru potřebnosti, která se odvíjí od zdravotního stavu; zdravotní i psychický stav již neumožnuje vést samostatný život),
  • krajskou příslušnost žadatele.
 • aktualní lékařské zprávy vylučující infekční onemocnění žadatele.

Pro přijetí NEPŘIHLÍŽÍME k výši přiznaného příspěvku na péči, k příjmu ani k věku žadatele.

V případě, že žadatel nabídnuté volné místo odmítne, žádost nadále zůstává v evidenci, případně je provedena změna bodového hodnocení na základě nově zjištěných skutečností.

f