Žádosti

velikost textu
+

Pravidla pro podání žádosti do Domova Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb

Příjem a evidenci žádostí zajišťují sociální pracovnice Lucie Pourová, Dis., tel.: 602 532 290, e-mail: pourova@dpsr.cz a Bc. Hana Riegerová, tel.: 734 728 467, e-mail: riegerova@dpsr.cz.

Pro přijetí do Domova je třeba podat Žádost o poskytnutí sociální služby. Součástí Žádosti je poučení, které se týká zpracování a ochrany osobních údajů/Zásady ochrany osobních údajů/.

Žádost o poskytnutí sociální služby spolu se zásadami ochrany osobních údajů lze získat:

 • osobně v Domově,
 • na webových stránkách Domova (viz Dokumenty),
 • na požádání lze odeslat poštou či e-mailem.

Žádost musí být řádně vyplněna (pokud zájemce o službu při vyplňování žádosti něčemu nerozumí, sociální pracovnice Domova mu pomůže žádost vyplnit) a vlastnoručně podepsána zájemcem o službu, který o přijetí žádá.

 • V případě omezení svéprávnosti podepisuje žádost opatrovník jmenovaný soudem (rozsudek nutno doložit).
 • V případě neschopnosti podpisu ze zdravotních důvodů zájemce o službu, je nutné, aby bylo doloženo písemné vyjádření lékaře nebo jen lékařem tento stav písemně stvrzen.

Lékařské vyjádření musí být pak potvrzeno praktickým či ošetřujícím lékařem zájemce o službu a nesmí být starší než 3 měsíce. V případě, že bude lékařský posudek doložen v jiné podobě, než je předepsaný formulář našeho Domova, je možné jej po dohodě přijmout.

Žádost lze do Domova doručit:

 • osobně v pracovní dny v pracovní dny v době od 7.00 do 15.30 hodin sociálním pracovnicím,
 • zasláním poštou na adresu Domova,
 • ponecháním v obálce na recepci v době od 8.00 do 20.00 hodin.

Po přijetí je vždy žádost předána sociálním pracovnicím, které příjem a evidenci žádostí zajišťují. V případě, že byla žádost doručena poštou a po zkontrolování žádosti sociálními pracovnicemi dojde ke zjištění, že v žádosti nebo v lékařském vyjádření chybí důležité údaje, je zájemce o službu nebo lékař kontaktován (telefonicky, písemně) a vyzván, aby údaje doplnil. Je-li žádost kompletní, je opatřena datem přijetí. Písemné potvrzení o přijetí žádosti se nevydává, pouze na požádání lze kopii obstarat razítkem a podpisem sociální pracovnice.

V případě osobní návštěvy Vám doporučujeme se na termínu předem domluvit se sociální pracovnicí,a to telefonicky nebo emailem.

Postup zpracování žádosti - sociální šetření a vyhodnocení

Sociální šetření

Po doručení žádosti proběhne, většinou po telefonické dohodě, sociální šetření v místě aktuálního pobytu zájemce o službu. O součinnost při sociálním šetření písemně žádáme:

 • obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušného dle trvalého pobytu, v případě, že se jedná o zájemce o službu s bydlištěm v jiném kraji nebo v městě vzdáleném od Domova,
 • sociální pracovníky nemocničních či sociálních zařízení v případě, že je takové zařízení vzdálené od Domova.

Sociální šetření provádí sociální pracovnice zpravidla v přítomnosti vedoucí sociálně zdravotního úseku nebo vrchní sestry.

Smyslem sociálního šetření je zhodnotit zejména nepříznivou sociální situaci, ve které se zájemce o službu nachází, jeho soběstačnost a samostatnost při denních činnostech. Pozorováním a rozhovorem sociální pracovnice zjišťuje jeho schopnosti, potřeby, podrobnosti o zdravotním stavu, zájem o nabízenou službu, očekávání a přání, kontakty s okolím atd. Zájemci jsou předány informace o službách, které Domov poskytuje.

Sociálního šetření se mohou zúčastnit i jiné osoby, zejména ze strany rodinných příslušníků, pokud si tak zájemce přeje.

Vyhodnocení žádosti

Po provedeném sociálním šetření je žádost vyhodnocena( podle doporučených hodnotících kritérií naléhavosti přijetí přijatých k 1. 9. 2009 Radou Středočeského kraje v Usnesení č. 088-30/2009/RK) a následně je rozhodnuto o zařazení či nezařazení do seznamu žadatelů. Podstatné je zjištění sociální situace zájemce, jeho zdravotního stavu, zejména pak míra závislosti na pomoci druhé osoby, a v neposlední řadě krajská příslušnost.

Zařazení či nezařazení do seznamu žadatelů

Zájemce o službu je do 15 dnů po uskutečnění sociálního šetření písemně vyrozuměn, zda existují nebo neexistují překážky pro zařazení do seznamu žadatelů.

 • V případě, že neexistují překážky pro zařazení do seznamu žadatelů, je žádost zaevidována, ze zájemce o službu se stává žadatel a je mu zasláno Sdělení o zařazení do seznamu žadatelů.
  • Poskytovatel sociálních služeb může dle § 91 odst. 3 písm. b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, odmítnout uzavřít smlouvu pouze na základě zákonem stanovených důvodů, pokud nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá.

Podle § 91 odst. 7 zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění, jestliže poskytovatel sociálních služeb odmítne uzavřít s osobou smlouvu o poskytnutí sociální služby z důvodů uvedených v odst. 3, vydá o tom osobě na její žádost písemné oznámení s uvedením důvodu odmítnutí uzavření smlouvy.

Sociální pracovnice vedou seznam (evidenci) žadatelů o sociální službu, se kterými nemohl poskytovatel uzavřít smlouvu o poskytnutí sociální služby z výše uvedených důvodů.

 • V případě, že existují překážky pro zařazení do seznamu žadatelů, je zájemce o službu o této skutečnosti písemně vyrozuměn s odůvodněním, proč není možné jeho žádost do seznamu žadatelů zařadit, a s doporučenými kontakty na zařízení, která odpovídají jeho potřebám.
  • MOŽNÉ DŮVODY ODMÍTNUTÍ ZÁJEMCE O SLUŽBU A NEZAŘAZENÍ DO SEZNAMU ŽADATELŮ

1.Nespadá do cílové skupiny dle § 91 odst. 3 písm. a) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění: a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb.

­2. Zdravotní stav dle § 91 odst. 3 písm. c) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění: c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis.

 • Podle § 36 vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění se poskytnutí pobytové sociální služby vylučuje, jestliže:

a) zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,

b) osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, nebo

c) chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití; to neplatí, jde-li o poskytnutí pobytové sociální služby v domově se zvláštním režimem.

3. V jiném případě dle § 91 odst. 3 písm. d) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění: d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, poskytovatel vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušení povinností vyplývajících ze smlouvy.

Sociální pracovnice vedou též seznam odmítnutých zájemců o službu z výše uvedených důvodů.

V obou výše uvedených případech je sociálními pracovnicemi poskytnuto základní sociální poradenství týkající se dalšího možného řešení situace. Včetně využívání možnosti nahlédnutí do Centrální evidence volných míst v pobytových sociálních službách pro seniory u příspěvkových organizací Středočeského kraje, které zřizuje Středočeský kraj.

Pravidla pro přijetí nového uživatele

Při rozhodování o přijetí nového uživatele z řad žadatelů se vychází z:

 • aktuálně volného místa

Přihlížíme k prostorovým dispozicím volného pokoje, kde se lůžko nachází. V případě 2L nebo 3L pokojů i k chování a charakteru možných spolubydlících, tak aby lůžko vyhovovalo potřebám konkrétního žadatele. Znamená to tedy, že na 1L pokoj nebude přijat žadatel, který je imobilní, a to z důvodu, že personál nemá na takovém pokoji prostor pro zajištění potřebné péče (málo místa pro manipulaci s uživatelem).

 • z míry naléhavosti přijetí vycházející z bodového hodnocení žadatele(dle doporučeného systému bodového hodnotícení žadatelů vydaného zřizovatelem), kde zhodnocujeme:
  • sociální situaci - přihlížíme k důvodům a naléhavosti konkrétní žádosti; možnosti zajištění péče v přirozeném prostředí žadatele a možnosti péče do budoucna (zohledňujeme rodinnou situaci - zda je rodina schopna se o klienta sama postarat; jedná-li se o osamělého žadatele; zajištění formou terénní péče je pro žadatele již nedostačující; posuzujeme vhodnost současného bydlení pro běžný život žadatele( např.míru bezbarierovosti),
  • zdravotní situaci (posuzujeme míru potřebnosti, která se odvíjí od zdravotního stavu; zdravotní i psychický stav již neumožnuje vést samostatný život),
  • krajskou příslušnost žadatele.
 • aktualní lékařské zprávy vylučující infekční onemocnění žadatele.

Pro přijetí NEPŘIHLÍŽÍME k výši přiznaného příspěvku na péči, k příjmu ani k věku žadatele.

V případě, že žadatel nabídnuté volné místo odmítne, žádost nadále zůstává v evidenci, případně je provedena změna bodového hodnocení na základě nově zjištěných skutečností.

Seznam žádostí

Žadatelům a jejich blízkým osobám je doporučováno v průběhu evidence informovat (telefonicky nebo písemně) o změnách zdravotního stavu nebo jiných skutečností mající vliv na přijetí do domova seniorů (např. změna kontaktních údajů, přijetí do jiného zařízení sociálních služeb, zhoršení sociální či zdravotní situace nebo naopak, úmrtí žadatele, aj..)

1x ročně jsou žadatelé zařazeni v seznamu žádostí písemně vyzváni k provedení aktualizace své žádosti. Sociální pracovnice o všech jednáních či nových skutečnostech (osobní návštěva, písemný i telefonický kontakt) pořizují zápis. V případě změny stavu žadatele, při aktualizaci nových skutečností, dojde k bodovému přehodnocení žádosti a přezkoumání stupně naléhavosti.

Nedojde-li k aktualizaci žádosti ze strany žadatele, bude žádost vedena v evidenci žádostí DS Rakovník maximálně po dobu 5 let od posledního kontaktu se žadatelem, a poté bude vyřazena z evidence.

Žádost je možné ze seznamu vyřadit:
a) zemře-li žadatel
b) na vlastní žádost žadatele
c) na žádost osoby blízké

Sdělení je možné předat telefonicky nebo písemně k rukám sociálních pracovnic. V případě bodu b) c) je žadatel o vyřazení žádosti ze seznamu žadatelů informován dopisem či emailem, projeví-li zájem.

f