Dobrovolnictví

velikost textu
+

O dobrovolnictví v sociálních službách se hovoří nejvíce ve spojitosti se zvyšováním kvality života seniorů.

Domovy seniorů jsou určeny pro seniory, kteří se pro svůj věk, nepříznivý zdravotní stav nebo osamělost nemohou starat sami o sebe ve svém přirozeném prostředí ani při poskytování jiných sociálních služeb. Péče o seniory nespočívá jenom v zaopatření ve smyslu ubytování a stravování, ale také v péči o jejich zdraví, kam můžeme zahrnout péči zdravotní, ošetřovatelskou, ale i prevenci. Znamená to vést uživatele v rámci jejich možností k tomu, aby předcházeli úpadku tělesných a duševních sil. V neposlední řadě pak péče o uživatele spočívá v zajišťování aktivit pro využití volného času, a to buď formou aktivní v rámci různých kroužku pod vedením zkušených aktivizačních pracovnic anebo formou pasivní například pořádáním kulturních vystoupení či přednášek.

Obecně je vítán jakýkoliv kontakt s veřejností, jinak by se život v domově omezil pouze na pracovníky domova a návštěvy uživatelů. Udržet kontakt se životem mimo zařízení pomáhají právě dobrovolníci.

Cílem dobrovolnictví v Domově je zapojení dobrovolníků do volného času uživatelů podle jejich individuálních potřeb.

V rámci aktivit mohou dobrovolníci s uživateli hrát společenské hry, povídat si, jít na procházku nebo předčítat. Podle jejich schopností a časových možností mohou připravit i jinou zajímavou činnost.

Dobrovolníkem se může stát osoba, která je starší 15 let (od 15 do 18 let je nutný souhlas zákonného zástupce).

Přijímání dobrovolníků
• Vstupní pohovor se zájemcem o dobrovolnictví
• Vyplnění dotazníku dobrovolníka
• Výpis z Rejstříku trestů – krom studentů
• Vstupní školení dobrovolníka (seznámení s prostředím Domova, BOZP, evidence docházky, jmenovka apod.)
• Smlouva o výkonu dobrovolnické činnosti, Souhlas se zpracováním osobních údajů, Zásady ochrany osobních údajů, Dohoda o mlčenlivosti

Kontaktní osobou pro dobrovolníky je sociální pracovník.

V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte na tel. č. 734 728 467 nebo na riegerova@dpsr.cz.

Virtuální prohlídka