Poslání, cíl a zásady

velikost textu
+

Poslání, cíl a zásady

Posláním Domova je zajištění aktivního a důstojného stáří, při respektování individuálních potřeb každého uživatele, který nemůže trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí například z důvodů (zhoršení zdravotního stavu vzhledem k pokročilému věku, ztížení pohybových schopností, osamělosti, zhoršení zrakových a sluchových schopností), včetně zajištění bezpečí a klidu, s navozením příjemné atmosféry v kolektivním soužití při zachování soukromí, občanských práv a svobod každého uživatele.

Dále mu poskytnout, v rámci možností, důstojnou náhradu za běžné domácí prostředí a podporovat jej ve snaze co nejvíce se přiblížit běžnému způsobu života a zachovat si kontakt s rodinou a okolím.

Cílem Domova je zajistit seniorům podmínky k důstojnému životu, podpořit je v samostatnosti, soběstačnosti, aktivizovat je nebo alespoň pomoci udržet jejich fyzické a psychické schopnosti.

Dále pak poskytovat sociální službu na profesionální úrovni; otevírat“ zařízení co nejvíce rodinám uživatelů, veřejnosti a dobrovolníkům; stát se nedílnou součástí společenského života ve městě a využívat možnost místních institucí a podpůrných subjektů.

Zásady k dosažení cíle, ze kterých při poskytování sociální služby vycházíme:

 • respektujeme základní lidská práva, svobodu a důstojnost uživatele,
 • usilujeme o sociální začleňování uživatele a podporujeme jeho společenské postavení,
 • respektujeme osobní zájmy a cíle uživatele a přizpůsobujeme službu jeho potřebám,
 • podporujeme zájem a snahu uživatele o udržení samostatnosti v péči o vlastní osobu, (podporujeme jen takovou péči, kterou si uživatel není schopen zajistit vlastními silami),
 • vytváříme podmínky pro zachování soukromí uživatele,
 • zajišťujeme individuální a profesionální přístup pracovníků k uživateli,
 • podporujeme uživatele v zájmu o aktivně trávený čas,
 • motivujeme uživatele, aby své přání, návrhy, připomínky i nespokojenost vyjadřovali - otevřeně i anonymně,
 • zachováváme a udržujeme bydlení uživatele bezpečné, na dobré a estetické úrovni, s možností vybavit si pokoj doplňky ze svého domova,
 • napomáháme udržovat náboženské vyznání,
 • podporujeme zachování společenských a rodinných kontaktů,
 • dodržujeme zásady poskytování sociálních služeb dle standardů,
 • prohlubujeme a rozvíjíme soustavné vzdělávání kvalifikovaného personálu Domova za účelem kvalitního a odborného poskytování služby.
Virtuální prohlídka