DOMOV NA ZÁTIŠÍ RAKOVNÍK
POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

velikost textu
+

Informace pro rodinné příslušníky

Bohužel musíme informovat o tom, že na základě zdravotního stavu (mírně zvýšené teploty) jsme nechali na konci uplynulého týdne testovat na Covid-19 tři naše klientky. Ve všech případech byly testy pozitivní, klientky setrvávají v našem zařízení v přísné karanténě a průběh onemocnění je lehký. Jejich rodiny byly samozřejmě informovány.
Následně jsme nechali otestovat všechny další klienty, kteří byli v posledních dnech s nakaženými ve styku, jejich testy jsou negativní.

Abychom vyloučili možnost skrytého přenašečství, necháváme po dohodě s KHS v úterý otestovat všechny zbývající klienty a zaměstnance, kteří dosud testovaní nebyli.

JUDr.Pavel Jenšovský
19.10.2020

INFORMACE

Považujeme za nezbytné informovat rodinné příslušníky, případně opatrovníky našich uživatelů, že dne 12. 10. 2020 rozhodla vláda ČR o tom, že osobám, kterým se poskytují sociální služby podle § 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění (mimo jiné domovy pro seniory), se po dobu nouzového stavu zakazuje vycházet mimo objekt či areál zařízení, ve kterém je jim služba poskytována.
Plné znění zákazu obsahuje Usnesení vlády ČR č. 413.

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ VIDEOHOVORU

Pro zprostředkování spojení mezi Vámi a Vašimi blízkými formou videohovorů přes aplikace Messenger, WhatsApp nebo Skype se obracejte, pro dohodnutí dne a času, na aktivizační pracovnice (tel.: 602 532 260, v pracovní dny mezi 7:00-15:30 ), které s Vámi domluví vše potřebné.

Ke zprostředkování kontaktu je nutné mít stažené shora uvedené aplikace ve svém telefonu a uloženo do kontaktů naše telefonní číslo 606 904 204.

Informace o současném stavu v DNZR

Jak jsme již informovali naše klienty a zaměstnance, došlo k situaci, kdy byla jedna z našich pracovnic pozitivně testována na Covid-19 v rámci soukromého testu.

Ihned jsme se obrátili na KHS, která ve spolupráci s námi zajistila plošné testování všech zaměstnanců a klientů, kteří s dotyčnou pracovnicí přišli do styku.

Výsledky všech testů jsou negativní.

Za tohoto stavu pokračujeme v „běžném“ provozu, který ovšem zahrnuje omezující hygienická opatření, o kterých jsme již na těchto stránkách informovali.

JUDr. Pavel Jenšovský
1.10.2020

ZÁKAZ NÁVŠTĚV V DNZR

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ORGANIZACE
O ZÁKAZU NÁVŠTĚV V DNZR

Dnešního dne jsem jako ředitel organizace Domov Na Zátiší Rakovník, se sídlem Frant. Diepolta 1787, IČO: 71209930 (dále také jako organizace“), s ohledem na Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 6/2020 rozhodl takto:

1) naše organizace je počínaje dnem 25. 9. 2020 uzavřena pro veškeré návštěvy, a to s výjimkou:
a. návštěvy uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,
b. návštěvy uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Rodinným příslušníkům není dovoleno pobývat s klientem (uživatelem) v recepci ani v areálu naší organizace včetně venkovních prostor. Po předchozí telefonické domluvě s pracovníkem recepce naší organizace mohou rodinní příslušníci či jiné třetí osoby balíčky a další věci předat tomuto zaměstnanci pouze u vstupu do areálu naší organizace.

2) Z důvodu omezení styku zaměstnanců i klientů (uživatelů) s možnými zdroji nákazy je nutno uzavřít areál naší organizace. Pokud potřebuje rodinný příslušník z neodkladných důvodů navštívit sociálního pracovníka nebo pokladní naší organizace, je povinen podstoupit preventivní opatření (dezinfekce, měření teploty, ochranná rouška atd.) a po vyřízení záležitosti musí neprodleně opustit areál naší organizace.

3) Vstup soudním úředníkům, pracovníkům Úřadu práce a dalším orgánům veřejné moci je povolen pouze na nezbytně nutnou dobu, tato osoba je povinna podstoupit výše uvedená preventivní opatření a po vyřízení záležitosti musí neprodleně opustit areál naší organizace. Záležitosti, které snesou odklad, nebudou vyřizovány.

4) Konání hromadných kulturních akcí, canisterapie, mší, praxí studentů, dobrovolnické činnosti, intervence soukromých fyzioterapeutů, logopedů, kadeřnice a pedikérky apod. se do odvolání zakazuje. Aktivizační činnosti, zajišťované zaměstnanci organizace, budou pokračovat podle plánu.

5) Klientům (uživatelům) se nedoporučuje opouštět areál organizace. Požadavky klientů (uživatelů) na nákupy, pochůzky atd. zajistí sociální pracovník či jiný pověřený zaměstnanec pobytového zařízení.

6) Po předchozí dohodě s aktivizační pracovnicí organizace je možné uskutečňovat videohovory mezi klienty a jejich rodinnými příslušníky.

7) Přístup soukromým návštěvám za zaměstnanci se zakazuje.

Vydáno dne 23. 9. 2020 s účinností od 25. 9. 2020 do odvolání.

JUDr. Pavel Jenšovský
ředitel organizace

Doporučení pro klienty a návštěvy

Vážení klienti a návštěvníci Domova Na Zátiší Rakovník,

vzhledem k horšící se epidemiologické situaci vás musíme znovu požádat o dodržování všech zásad, které jsou na těchto stránkách vyvěšeny.

Krom toho, prosím, berte v potaz tato doporučení:

A/ objednávejte se k lékařům (objednávejte naše klienty) pouze na vyšetření, která jsou nezbytná a neodkladná

B/ omezte pohyb mimo DNZR, zejména se vyhýbejte místům se zvýšenou koncentrací osob (oslavy a podobně). V budovách vždy používejte roušky!

C/ pokud jste přišli do styku s osobou, u které bylo následně prokázáno onemocnění koronavirem, nebo s osobou, která byla odeslána do karantény, nahlaste to neprodleně ošetřujícímu personálu!

O případných dalších opatřeních vás budeme včas informovat.

JUDr.Pavel Jenšovský
ředitel DNZR
16.9.2020

AKTUÁLNÍ DOPORUČENÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY

Vážení návštěvníci našeho domova,
zdvořile Vás žádáme o respektování těchto základních doporučení:

1. Na návštěvu klienta mohou ve stejný čas dorazit maximálně 2 osoby (včetně dětí).

2. Náš domov je pro návštěvy otevřen od pondělí do neděle vždy v čase mezi 9:00 - 11:00 hodin a 14:00 - 17:00 hodin.

3. Každý návštěvník je povinen před vstupem do organizace vyplnit s pomocí pracovníka recepce krátký informativní dotazník, do nějž doplní své jméno, příjmení a telefonní číslo. Tento dotazník je návštěvníkům předkládán za účelem případného dohledání rizikových kontaktů.

4. Každý návštěvník je povinen dodržovat důsledně doporučená hygienická opatření. Před vstupem do prostor naší organizace si prosím vždy vydezinfikujte ruce. Dezinfekce je dostupná pro každého návštěvníka v prostorách recepce domova a na jednotlivých podlažích. Po vstupu do objektu je obuv očištěna pomocí „lepivé“ rohože.

5. Návštěvám bude umožněn vstup pouze v roušce, respirátoru, šátku nebo jiné ochranné pomůcce(roušku nebo jinou ochrannou pomůcku si musí návštěvník před vstupem do domova obstarat samostatně).Po celou dobu návštěvy našeho domova jsou návštěvníci povinni mít zakryté dýchací cesty (nos a ústa) rouškou nebo jinou ochrannou pomůckou.

6. Při vstupu do domova bude každému příchozímu návštěvníkovi automaticky změřena tělesná teplota termokamerou. Bude-li návštěvníkovi naměřena teplota vyšší než 37,0 °C, nebo bude-li vykazovat jiné příznaky onemocnění COVID-19, nebude návštěvník do domova vpuštěn.

7. Návštěvníci naší organizace jsou povinni dodržovat odstupy minimálně 2 metry mezi klienty, personálem a dalšími osobami. Je-li to možné, žádáme návštěvníky, aby tento odstup dodržovali i vůči svým rodinným příslušníkům z řad klientů.

8. Návštěvy jsou umožněny pouze ve venkovním prostoru domova, prostoru recepce, vestibulů, případně v prostorách v současnosti nevyužívaných jídelen. Na pokoji lze klienta navštívit pouze v odůvodněných případech, přičemž délka návštěvy nesmí přesáhnout 2 hodiny.

9. Pokud návštěvník pociťuje příznaky jakéhokoliv nachlazení nebo respiračního onemocnění, jako jsou kašel, rýma, bolesti v krku, teplota, bolesti v kloubech a svalech, žádáme, aby nevstupoval do areálu naší organizace, dokud se neuzdraví a tyto příznaky u něj pominou.

10. Žádáme návštěvníky, aby před návštěvou našeho domova zvážili omezení svého pobytu v místech, kde dochází k velkému shluku lidí. Pokud je to možné, žádáme návštěvníky, aby odložili návštěvu kina, divadla, dalších veřejných a kulturních akcí a obchodních center. Tímto se sníží riziko přenosu nákazy pro klienty našeho domova.

11. Žádáme návštěvníky, aby v případě, že v předchozích 14 dnech pobývali v zahraničí, odložili návštěvu našeho domova na dobu po uplynutí 14 dnů od návratu ze zahraniční.

Dodržením výše uvedených preventivních doporučení zabráníte možnému oslabení imunity našich klientů a snížení personální kapacity zařízení z důvodu přenosu nákazy.

Pokud budete mít jakýkoliv dotaz k výše uvedeným doporučením nebo váháte s návštěvou našeho zařízení, kontaktujte nás prostřednictvím telefonu či e-mailu dostupného na našich internetových stránkách.

Děkujeme Vám za pochopení a ohleduplnost.

Za Domov Na Zátiší Rakovník
JUDr. Pavel Jenšovský, ředitel
16.9.2020

Od soboty 4. července prodlužujeme ODPOLEDNÍ návštěvní dobu

Domov je pro návštěvy otevřen vždy v čase od 9:00 - 11:00 hodin a 14:00 - 17:00 hodin.

Ostatní doporučení pro návštěvy DNZR ze dne 21.5.2020 zůstávají nadále v platnosti.

Děkujeme za pochopení.

Žádost o dodržování pravidel návštěv

V souladu s plánem postupného řízeného rozvolňování přijatých omezujících opatření a aktuálním vývojem epidemiologické situace bylo pro období od 25. května 2020 MZ přistoupeno k zrušení zákazu návštěv uživatelů sociálních služeb u poskytovatelů sociálních služeb (podle § 34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) v pobytové formě, a to za splnění vymezených protiepidemických opatření.

Všechna tato opatření jsou zřetelně popsána v doporučení, které jsme zveřejnili v předchozích dnech a které jsme co do plnění schopni garantovat v našem zařízení.

Apelujeme proto na naše klienty a jejich rodinné příslušníky, aby se v průběhu návštěv zdržovali v prostorách Domova Na Zátiší včetně zahrady. Při pobytu ve venkovním prostředí se po rozvolnění opatření na veřejnosti pochopitelně zvyšuje pravděpodobnost zavlečení nákazy do pobytového zařízení. Dodržováním této zásady chráníte své blízké, stejně jako všechny ostatní klienty a zaměstnance.

V případě, že návštěvník vnáší do DNZR nákup pro klienta, je nutné předem vnější povrchy všech balených potravin otřít šetrným dezinfekčním prostředkem. Pokud to není možné (jedná se o čerstvé ovoce či zeleninu), žádáme návštěvníky, aby tyto potraviny důsledně omyli.

S díky za pochopení
JUDr.Pavel Jenšovský
ředitel DNZR

DOPORUČENÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY

Vážení návštěvníci našeho domova,

jsme rádi, že můžeme od pondělí 25. 5. 2020 otevřít naši organizaci pro návštěvy. I nadále se nicméně snažíme co nejvíce ochránit zdraví Vašich blízkých i personálu našeho domova, přičemž s ohledem na aktuální stav pandemie nového typu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19, jakož i doporučení státních orgánů, vydáváme pro návštěvníky naší organizace níže specifikovaná doporučení. Návštěvníky naší organizace zdvořile žádáme o respektování těchto doporučení a zvýšenou ohleduplnost ke klientům naší organizace, kteří jsou skupinou, jež je nejvíce ohrožena onemocněním COVID-19. V našem zařízení pobývá mnoho desítek osob v seniorském věku, přičemž rozšíření onemocnění COVID-19 by mohlo mít pro naše klienty fatální následky.

Se zřetelem k těmto okolnostem tedy zdvořile žádáme o respektování těchto základních doporučení:

1. Na návštěvu klienta mohou ve stejný čas dorazit maximálně 2 osoby(včetně dětí).

2. Náš domov je pro návštěvy otevřen od pondělí do neděle vždy v čase mezi 9:00 - 11:00 hodin a 14:00 - 16:00 hodin.

3. Každý návštěvník je povinen před vstupem do organizace vyplnit s pomocí pracovníka recepce krátký informativní dotazník, do nějž doplní své jméno, příjmení a telefonní číslo. Tento dotazník je návštěvníkům předkládán za účelem případného dohledání rizikových kontaktů.

4. Každý návštěvník je povinen dodržovat důsledně doporučená hygienická opatření. Před vstupem do prostor naší organizace si prosím vždy vydezinfikujte ruce. Dezinfekce je dostupná pro každého návštěvníka v prostorách recepce domova a na jednotlivých podlažích. Po vstupu do objektu je obuv očištěna pomocí „lepivé“ rohože.

5. Návštěvám bude umožněn vstup pouze v roušce, respirátoru, šátku nebo jiné ochranné pomůcce (roušku nebo jinou ochrannou pomůcku si musí návštěvník před vstupem do domova obstarat samostatně). Po celou dobu návštěvy našeho domova jsou návštěvníci povinni mít zakryté dýchací cesty (nos a ústa) rouškou nebo jinou ochrannou pomůckou.

6. Při vstupu do domova změří pracovník recepce každému příchozímu návštěvníkovi bezdotykovým teploměrem tělesnou teplotu. Bude-li návštěvníkovi naměřena teplota vyšší než 37,0 °C, nebo bude-li vykazovat jiné příznaky onemocnění COVID-19, nebude návštěvník do domova vpuštěn.

7. Návštěvníci naší organizace jsou povinni dodržovat odstupy minimálně 2 metry mezi klienty, personálem a dalšími osobami. Je-li to možné, žádáme návštěvníky, aby tento odstup dodržovali i vůči svým rodinným příslušníkům z řad klientů.

8. Návštěvy se mohou s klientem pohybovat pouze po areálu domova.

9. Návštěvy jsou umožněny pouze ve venkovním prostoru domova, prostoru recepce, vestibulů, případně v prostorách v současnosti nevyužívaných jídelen. Na pokoji lze klienta navštívit pouze v odůvodněných případech, přičemž délka návštěvy nesmí přesáhnout 2 hodiny.

10. Pokud návštěvník pociťuje příznaky jakéhokoliv nachlazení nebo respiračního onemocnění, jako jsou kašel, rýma, bolesti v krku, teplota, bolesti v kloubech a svalech, žádáme, aby nevstupoval do areálu naší organizace, dokud se neuzdraví a tyto příznaky u něj pominou.

11. Žádáme návštěvníky, aby před návštěvou našeho domova zvážili omezení svého pobytu v místech, kde dochází k velkému shluku lidí. Pokud je to možné, žádáme návštěvníky, aby odložili návštěvu kina, divadla, dalších veřejných a kulturních akcí a obchodních center. Tímto se sníží riziko přenosu nákazy pro klienty našeho domova.

12. Žádáme návštěvníky, aby v případě, že v předchozích 14 dnech pobývali v zahraničí, odložili návštěvu našeho domova na dobu po uplynutí 14 dnů od návratu ze zahraniční.

Dodržením výše uvedených preventivních doporučení zabráníte možnému oslabení imunity našich klientů a snížení personální kapacity zařízení z důvodu přenosu nákazy.

Pokud budete mít jakýkoliv dotaz k výše uvedeným doporučením nebo váháte s návštěvou našeho zařízení, kontaktujte nás prostřednictvím telefonu či e-mailu dostupného na našich internetových stránkách.

Děkujeme Vám za pochopení a ohleduplnost.

Rakovník, dne 21.5.2020

Za Domov Na Zátiší Rakovník
JUDr. Pavel Jenšovský, ředitel

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ VIDEOHOVORU

Dobrý den všem,

rádi bychom Vás informovali, že od dnešního dne je možné zprostředkovat spojení mezi Vámi a Vašimi blízkými, a to formou videohovorů s využitím našeho tabletu s velkou úhlopříčkou přes aplikace Messenger, WhatsApp nebo Skype.

Ke zprostředkování kontaktu je nutné mít stažené shora uvedené aplikace ve svém telefonu a uloženo do kontaktů naše telefonní číslo 606 904 204.

Pokud máte o tuto formu zprostředkování zájem, obraťte se pro dohodnutí dne a času na sociální pracovnici Hanu Riegerovou (tel.: 734 728 467), která s Vámi domluví vše potřebné.

AKTUALITY

Pokud chcete pro potěšení napsat svým blízkým pár řádků nebo poslat nějakou fotku, využijte níže uvedené emaily.
My Váš vzkaz velmi rádi vytiskneme a předáme, bude-li potřeba i přečteme.

fiserova@dpsr.cz
gebhartova@dpsr.cz
socialni@dpsr.cz

Pokud si přejete cokoliv Vašim blízkým vzkázat nebo potřebujete pro ně něco zařídit, využijte níže uvedené kontakty, rádi vyřídíme Vaše vzkazy a zajistíme vše potřebné.

Bc. Hana Riegerová
sociální pracovnice
tel: 734 728 467

Iveta Gebhartová a Pavla Fišerová
aktivizační pracovnice
tel: 602 532 260

Bc. Jana Skálová
vedoucí sociálně zdravotního úseku
tel: 734 726 002

UPOZORNĚNÍ

V rámci preventivních opatření a ve snaze zabránit průniku virových onemocnění do Domova seniorů ŽÁDÁME všechny rodinné příslušníky a známé našich uživatelů, ABY NENOSILI A POŠTOU NEPOSÍLALI ŽÁDNÉ BALÍČKY, a to s účinností od 30. 3. 2020.

Pracovníci DNZR zajistí uživatelům vše potřebné (hygienické potřeby, sladkosti, ovoce, vody apod.) přes kavárnu přímo v domově seniorů nebo jednotným nákupem ve městě (zejména v Lidlu). Zboží je před vlastní expedicí uživateli ošetřeno povrchovou dezinfekcí a zavezeno až na pokoj.

Děkujeme za respektování zavedených opatření.

PODĚKOVÁNÍ

paní Kudrnové, Řežábkové, Skleničkové, Šímové, Hamouzové, Honzíkové, Sýkorové, Kolářové, Hubáčkové, Římanové, Mudrové, Hlavaté, Zuskové z Athelieru Cakee, společnosti P&G - Rakona, kolektivu MŠ Kliceprova, SPŠ Rakovník, AUTO Mamut s.r.o. a dalším mnoha nejmenovaným za ručně vyrobené roušky. A také paní Šulcové za dezinfekční gely na ruce a paní Sýkorové za jednorázové rukavice.

!!!DĚKUJEME!!!

ZÁKAZ NÁVŠTĚV

V souvislosti s aktuální situací ve věci šíření virového onemocnění, způsobovaného novým typem koronaviru, jsme v souladu s doporučením Středočeského kraje nuceni přistoupit k zákazu návštěv v Domově Na Zátiší Rakovník, a to počínaje dnem 4.3.2020 do odvolání.

Jedná se o dočasné opatření, o jehož ukončení budeme samozřejmě včas informovat.

Děkujeme za pochopení.

DOMOV SENIORŮ V RAKOVNÍKU

Vítáme Vás na webových stránkách Domova Na Zátiší Rakovník, poskytovatele sociálních služeb.

Domov seniorů je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Středočeský kraj.

Jsme pobytové zařízení sociálních služeb s kapacitou 88 lůžek, poskytující celodenní péči v šestipodlažní bezbariérové budově s 2 výtahy a zahradou.

Domov se nachází na území královského města Rakovníka v budově, která dříve sloužila jako internát Střední zemědělské školy. Přestavba objektu byla zahájena 1. 11. 2013 a oficiální otevření Domova se konalo 3. 5. 2016.

Naše organizace se zúčastnila Individuálního projektu Středočeského kraje „Zvyšování kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji“ s registračním číslem CZ.1.04/3.1.00/05.00049. Tento projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Cílem tohoto projektu bylo průběžné vzdělávání našich pracovníků.

<

PODĚKOVÁNÍ

"Tímto bych chtěl poděkovat za vzornou profesionální péči o mojí maminku. Díky všem zaměstnancům domova seniorů je o ní dobře postaráno po všech stránkách."

Martin D. (15.7.2019)

PODĚKOVÁNÍ

Velké poděkování všem zaměstnancům (sestřičkám, sociálním pracovnicím, aktivizačním pracovnicím, kuchařkám, děvčatům v prodejně, pomocnému personálu) a všem, kdo se v domově pro seniory starají o naše blízké. Moje maminka, která stejně jako my je velmi spokojená a hlavně (z čeho máme velikou radost)se zlepšil její zdravotní stav.
Děvčata díky moc.

Alena Bžochová (14.6.2019)

PODĚKOVÁNÍ

"Dobrý den, moc děkuji všem sestřičkám, pečovatelkám, paní doktorce, za vzornou péči o mého tatínka pana Boubína. Kdykoliv tam přijdeme, je vzorně opatřen. Personál nás o všem informuje. Při komunikaci je personál trpělivý, ochotný, empatický. Dík patří i lidem zajišťujícím úklid. Vždy je všude vzorně uklizeno. Ještě jednou dík za možnost parkování panu řediteli. Jednou bych tam ráda u vás dožila. Snad tento stav vydrží.:)"

Hedvika Štěpánová (6.6.2019)

PODĚKOVÁNÍ

"Velké poděkování všem sestřičkám Domova Na Zátiší Rakovník za lidský přístup a perfektní profesionální péči o mého tatínka, kulturním referentkám za pestrý program, kuchařkám za výbornou kuchyni a ostatním zaměstnancům za vytvoření krásného a důstojného prostředí pro všechny klienty. Ještě jednou děkuji."

Eva Honzíková (24.5.2019)

PODĚKOVÁNÍ

"Paní Anna Málová je velmi spokojená s ubytováním, velmi dobrým jídlem, profesionální péčí a pěknými kulturními akcemi v DS."

rodina Krejzová, Volovíková a Málová (23.5.2019)

REFERENCE

"S péči o maminku jsme spokojeni.Zaměstananci jsou zde ochotní a vstřícní. Vedení domova se neustále snaží zlepšovat prostředí, ve kterém klienti žijí. Děkujeme."

rodina Keslova

REFERENCE

"Jsem velice spokojena s ubytováním a službami v domově seniorů, kde mám svoji tetu paní M.D. Při každé návštěvě je vždy vše v pořádku. Děkuji Vám."

Evženie Papoušková

PODĚKOVÁNÍ

"Dobrý den, děkuji za to, jak se staráte o vaše klienty. Je fajn vědět, že je můj táta v dobrých rukou. Díky."

Emil P.

REFERENCE

"Ochota, vstřícnost,zájem o klienta,výborná kuchyně,nápaditý program pro seniory,organizace besed a vystoupení,velmi pěkné a důstojné prostředí,spolupráce s rodinou to jsou podmínky vytvořené pro naše blízké. Děkujeme za péči o maminku. "

Miroslav a Jiří Čihařovi

PODĚKOVÁNÍ

"Tímto bych chtěl poděkovat za vzornou profesionální péči o mojí maminku. Díky všem zaměstnancům domova seniorů je o ní dobře postaráno po všech stránkách."

Martin D. (15.7.2019)

>

RYCHLÝ KONTAKT

Recepce
313 518 002

IČ: 71209930
DIČ: CZ71209930

ID datové schránky: pcxkifw

Domov Na Zátiší Rakovník
poskytovatel sociálních služeb

Frant. Diepolta 1787
269 01 Rakovník

f