Charakteristika služby

velikost textu
+

Poslání, cíl a zásady domova

Posláním Domova je zajištění aktivního a důstojného stáří, při respektování individuálních potřeb každého uživatele, který nemůže trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí například z důvodů (zhoršení zdravotního stavu vzhledem k pokročilému věku, ztížení pohybových schopností, osamělosti, zhoršení zrakových a sluchových schopností), včetně zajištění bezpečí a klidu, s navozením příjemné atmosféry v kolektivním soužití při zachování soukromí, občanských práv a svobod každého uživatele.

Dále mu poskytnout, v rámci možností, důstojnou náhradu za běžné domácí prostředí a podporovat jej ve snaze co nejvíce se přiblížit běžnému způsobu života a zachovat si kontakt s rodinou a okolím.

Cílem Domova je zajistit seniorům podmínky k důstojnému životu, podpořit je v samostatnosti, soběstačnosti, aktivizovat je nebo alespoň pomoci udržet jejich fyzické a psychické schopnosti.

Dále pak poskytovat sociální službu na profesionální úrovni; „otevírat“ zařízení co nejvíce rodinám uživatelů, veřejnosti a
dobrovolníkům; stát se nedílnou součástí společenského života ve městě a využívat možnost místních institucí a podpůrných subjektů.

Zásady k dosažení cíle, ze kterých při poskytování sociální služby vycházíme:

 • respektujeme základní lidská práva, svobodu a důstojnost uživatele,
 • usilujeme o sociální začleňování uživatele a podporujeme jeho společenské postavení,
 • respektujeme osobní zájmy a cíle uživatele a přizpůsobujeme službu jeho potřebám,
 • podporujeme zájem a snahu uživatele o udržení samostatnosti v péči o vlastní osobu, (podporujeme jen takovou péči, kterou si uživatel není schopen zajistit vlastními silami),
 • vytváříme podmínky pro zachování soukromí uživatele,
 • zajišťujeme individuální a profesionální přístup pracovníků k uživateli,
 • podporujeme uživatele v zájmu o aktivně trávený čas,
 • motivujeme uživatele, aby své přání, návrhy, připomínky i nespokojenost vyjadřovali - otevřeně i anonymně,
 • zachováváme a udržujeme bydlení uživatele bezpečné, na dobré a estetické úrovni, s možností vybavit si pokoj doplňky ze svého domova,
 • napomáháme udržovat náboženské vyznání,
 • podporujeme zachování společenských a rodinných kontaktů,
 • dodržujeme zásady poskytování sociálních služeb dle standardů,
 • prohlubujeme a rozvíjíme soustavné vzdělávání kvalifikovaného personálu Domova za účelem kvalitního a odborného poskytování služby.

Cílová skupina uživatelů

Domov je určen:

 • pro seniory (ženy a muže přednostně ze Středočeského kraje) ve věku od 60 -ti let, kteří jsou, z důvodu svého věku či zdravotního stavu závislé na pomoci jiné osoby, anebo se nacházejí v nepříznivé sociální situaci.

Podmínkou u osob mladších 65-ti let je, že mají nárok na starobní důchod z důvodu dosažení důchodového věku (rozhodující je důchodový věk nikoli nárok na výplatu starobního důchodu).

Domov není určen:

 • osobám, které nesplňují cílovou skupinu,
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení,
 • osobám, které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodů infekční nemoci,
 • osobám, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

Poskytované služby a činnosti

V Domově poskytujeme sociální služby seniorům, kteří potřebují celodenní péči.

UBYTOVÁNÍ
Domov disponuje kapacitou 88 lůžek. Uživatelům se poskytuje ubytování na 45 jednolůžkových, 14 dvoulůžkových a 5 třílůžkových pokojích.

Ubytování zahrnuje veškeré energie (plyn-vytápění, el. proud, vodu), úklid, péči o prádlo a údržbářské práce. Všechny pokoje jsou vybaveny polohovací postelí, nočním stolkem, signalizačním zařízením, skříní, policí, křeslem a televizí. Součástí je, mimo trojlůžkové pokoje, i psací stůl s židlí. Dovolí-li to dispozice pokoje, lze jej dovybavit vlastním drobným nábytkem.Samozřejmostí jsou osobní věci např. obrázky,květiny, fotografie, hrneček apod, aby se zde uživatelé cítili příjemně.

Mimo uvedené pokoje mohou uživatelé užívat i společné prostory, jídelny, zahradu a venkovní terasu.

STRAVOVÁNÍ
Strava je zajištěna externě, na základě smluvního vztahu se školní jídelnou Střední zemědělské školy Rakovník.

Celodenní strava se zajišťuje podle platných stravovacích jednotek. Strava normální (5x denně) - snídaně, dopolední svačina, oběd, odpolední svačina a večeře a diabetická ( 6x denně) navíc zahrnuje 2. večeři. Strava je přizpůsobena svým složením, množstvím a úpravou věku a zdravotnímu stavu uživatelů.

Uživatelé se stravují ve společné jídelně (každé patro má vlastní jídelnu kromě 4.patra ), pokud jim to však jejich zdravotní stav neumožňuje, je jim strava podávána na pokoji.

ÚKONY PÉČE
Přímo obslužnou péči uživatelů zabezpečují zejména pracovníci přímé péče, případně sociální či aktivizační pracovnice.

Podpora a pomoc uživatele je především:

 • při úkonech v osobní hygieně,
 • při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (vstávání z postele, oblékání, pohyb po domově apod.),
 • při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (vycházky, výlety, účast na kulturních akcích apod.),
 • sociálně terapeutické činnosti (např. promítání,společenské hry,vyrábění apod.),
 • aktivizační činnosti(trénink paměti,kondiční cvičení,aj.),
 • při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (komunikace na úřadech, korespondence, nákup atd.). Dále při dalších činnostech dle individuálních potřeb a schopností uživatele s ohledem na zdravotní stav.

Rozsah péče je stanoven individuálním plánem. O konkrétní podobě poskytované služby se domlouvá uživatel se svým „klíčovým“ pracovníkem, který ho seznamuje s nabízenými službami a provází jej během pobytu v domově.

OŠETŘOVATELSKÁ A ZDRAVOTNÍ PÉČE
Zdravotní péči zajišťuje 1x týdně na základě smluvního vztahu praktický lékař, k dispozici je 1x měsíčně lékař z oboru psychiatrie.

Odborná zdravotní péče je poskytována a zprostředkována uživatelům v zařízeních dle jejich výběru.

Ošetřovatelskou péči zajišťuje 24 hodin denně kvalifikovaný zdravotnický personál.

Služby jsou zajištěny individuálně, dle potřeb a přání uživatele.

FAKULTATIVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI
Uživatelům nabízíme fakultativní činnosti nad rámec základních činností uvedených ve Smlouvě o poskytnutí sociální služby (více v Sazebníku platných úhrad).Dále zajišťujeme poskytování služeb kadeřnice, pedikérky, případně masáže. Cena se řídí dle jejich vlastních sazebníků služeb, s kterými jsou uživatelé předem seznámeni.

AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI
Uživatelům poskytujeme širokou nabídku volnočasových aktivit pod vedením zkušených aktivizačních pracovnic.

 • rozvoj manuálních dovedností (vystřihování, lepení, pletení, háčkování, aj.)
 • trénování paměti,společenské hry,posezení při kávě,
 • arteterapie (výtvarné aktivity)
 • muzikoterapie (společné hraní a zpívání, poslouchání hudby)
 • canisterapie – spolupracujeme s paní Šmídovou a s psí fenkou BABY (4letá irská teriérka – IRISH SOFT COATED WHEATEN)
 • skupinová cvičení (jednoduchá rehabilitace)
 • promítání filmů, přednášky na různá témata, návštěvy kulturních a společenských akcí v Rakovníku i mimo Rakovník (muzea, výstavy, účast na akcích jiných domovů)
 • pravidelně se v Domově konají Mše svaté Římskokatolické církve a Bohoslužby československé církve husitské

Další zajímavé informace

V Domově působí Výbor obyvatel složený ze zvolených zástupců uživatelů, který se jednou za měsíc schází s ostatními uživateli, s ředitelkou a pracovníky Domova. Při setkáních mají uživatelé možnost se veřejně vyjádřit ke kvalitě poskytovaných služeb (mají možnost předložit své návrhy či připomínky k chodu zařízení). Uživatelům jsou předány aktuální informace týkající se např. kulturních akcí, personálu, provozních akcí (rekonstrukce, opravy, aj.).

Cílem těchto setkání je zkvalitnit služby, které Domov poskytuje.

f